วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

RE: [JobSiam.com :59264] หลักสูตรใหม่ "เตรียมพร้อมสู่การเป็น Manager HR มืออาชีพ"

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

 "ธรรมะ"OD (organization development) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หลักสูตร "สภากาชาดยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม"

ร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระหว่าง วันที่ ๓๐สิงหาคม-๑ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓๐

ส.ค.

๕๘

๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

คณะทำงาน

 

๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิด
      -   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      -   ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

      -   ผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

      -   ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ
      -   พิธีสมาทานศีล ๘

      -  ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

๑.   ประธาน

๒.  พระวิทยากร

 

๐๙.๓๐ น.

ธรรมะปฎิสันถาร

Change attitude change your life

พระวิทยากร

 

๑๑.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

คณะทำงาน

 

๑๓.๐๐ น.

ศาสนากับวิถีชีวิตข้าราชการ

มองโลกมองธรรมะ

พระวิทยากร

 

๑๖.๐๐ น.

อาบน้ำ  ทำภารกิจส่วนตัว/พักเปลี่ยนอิริยาบถ 

คณะทำงาน

 

๑๘.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต

พระวิทยากร

 

๑๙.๓๐ น.

น้ำปานะ

คณะทำงาน

 

๒๐.๐๐ น.

ตามรอยพระราชา,

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตพอเพียง

พระวิทยากร

 

 

๒๑.๐๐ น.

(After Action Review)พักผ่อนในความเงียบอย่างมุนี

พระวิทยากร

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓๐

ส.ค.

๕๘

๐๔.๓๐ น.

ตื่นปลุก ลุกมาทำความเพียร,  ทำภารกิจส่วนตัว

คณะทำงาน

 

๐๕.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต

พระวิทยากร

 

๐๖.๐๐ น.

๑.  โยคะรับอรุณ, เดินจงกรม  เบิกบานกับลมหายใจ

๒. กิจกรรมเก็บบุญ (ดูแลความสะอาดที่พัก)

พระวิทยากร

 

๐๗.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

คณะทำงาน

 

๐๙.๐๐ น.

Team work พลังแห่งความพรั่งพร้อม

การสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย(จิตโพธิสัตว์)

พระวิทยากร

 

 

๑๑.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

คณะทำงาน

 

๑๓.๐๐ น.

นำเสนอ

Team work พลังแห่งความพรั่งพร้อม

การสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย(จิตโพธิสัตว์)

พระวิทยากร

 

๑๖.๐๐ น.

อาบน้ำ  ทำภารกิจส่วนตัว 

คณะทำงาน

 

๑๘.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต

พระวิทยากร

 

๑๙.๓๐ น.

น้ำปานะ

คณะทำงาน

 

๒๐.๐๐ น.

เทศนากัณฑ์สุดท้าย(มรณานุสติ)

 ศาสน์แห่งการแบ่งปัน

พระวิทยากร

 

๒๑.๐๐ น.

(After Action Review)พักผ่อนในความเงียบอย่างมุนี

พระวิทยากร

 

๐๔.๓๐ น.

ตื่นปลุก ลุกมาทำความเพียร,  ทำภารกิจส่วนตัว

คณะทำงาน

 

๐๕.๐๐ น.

สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต

พระวิทยากร

 

ก.ย.

๕๘

๐๖.๐๐ น.

๑.  โยคะรับอรุณ, เดินจงกรม  เบิกบานกับลมหายใจ

๒. กิจกรรมเก็บบุญ (ดูแลความสะอาดที่พัก)

๓.ตักบาตรความดี เพื่อชีวีมีสุข(อธิษฐานทำ)

พระวิทยากร

 

๐๗.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

คณะทำงาน

 

๐๙.๐๐ น.

สมดุลงาน สมดุลครอบครัว สมดุลชีวิต

คนสำราญ งานสำเร็จ

พระวิทยากร

 

 

๑๑.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

คณะทำงาน

 

๑๓.๐๐ น.

จับเข่าคุย  หลังลุยค่าย

พระวิทยากร

 

๑๔.๐๐ น.

พิธีปิด
      -   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      -   ผู้รับผิดชอบกล่าวสรุปต่อประธานในพิธี

      -   ประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ

      -  กราบลาพระรัตนตรัย

      -   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

๑.   ประธาน

๒.  คณะทำงาน

 

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ  : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะพระวิทยากร

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม                พระวิทยากร

พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ                 พระวิทยากร

พระมหาธนกิจ กิตฺติเมธี                   พระวิทยากร

อ.ฉัตรกุล จารุเดชาธร                    ผู้ช่วยพระวิทยากร

คุณธนากร โตเอี่ยม                        เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

             คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

 

 

 พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายจิตโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

 

 Date: Mon, 24 Aug 2015 18:03:08 +0700
Subject: Re: [JobSiam.com :59256] หลักสูตรใหม่ "เตรียมพร้อมสู่การเป็น Manager HR มืออาชีพ"
From: aummyangel@gmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com

เรียน  อาจารย์ค่ะ

ขอเลือกข้อ ข.  นะคะ เพราะทำงานถึงวันเสาร์อะค่ะ

2015-08-05 22:37 GMT+07:00 Phongphan P <phongphan_polyiem@hotmail.com>:
เรียน พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ HR ทุกท่านครับ

มาตามคำเรียกร้องนะครับ...........

ช่วงเดือนกันยายน อ.อั๋นมีเวลาว่าง 2 สัปดาห์ ว่าจะจัดหลักสูตรพิเศษ สำหรับท่านที่เป็น / กำลังจะเป็น / จะ Refresh งานในตำแหน่ง Manager HR เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจปัจจุบันและอนาคต โดยใช้วันอบรม 4 Man days จึงอยากสอบถามท่านที่สนใจว่า สะดวกอบรมแบบไหนครับ

ก. อบรม เสาร์และอาทิตย์ จำนวน 2 สัปดาห์ติดกัน รวม 4 วัน คือ 26-27 ก.ย. และ 3-4 ต.ค.
หรือ
ข. อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ของเดือนกันยายน - ตุลาคม คือ 27 ก.ย. , 4 ต.ค. , 11 ต.ค. , 18 ต.ค.

โหวตมาดูนะครับ

ส่วนเนื้อหาก็จะครอบคลุมทั้ง 
Human Resources Management (HRM)
- HR Planning
- Recruitment and Selection
- Employee Relation
- Compensation
Human Resources Development (HRD)
- Performance Management
- Training and Development

อ.พงศ์พรรณ์

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: