วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60841] ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน"

เรียน     ทุกท่าน

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน" จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน  ตึกช้าง(กรุงเทพฯ)

ลักษณะงาน

-ดูแลการจัดทำบัญชี การปิดบัญชี ประจำเดือน ประจำปีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การบันทึกบัญชี จนกระทั้งปิดบัญชี ให้ถูกต้อง

-ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ

-ดูแลการรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

-ดูแลการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

-ดูแลการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งหน่วยงานทางราชการ

-ดูแลจัดการติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท

-ดูแลการจัดทำ BOM สินค้าของบริษัท

-ดูแลงานทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ

หญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี

มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา ส่งงานได้ตามกำหนด ปิดงบทางการบัญชีได้ถูกต้อง

อื่นๆ

ปฎิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์

ค่าอาหาร ค่าเดินทาง

ค่าตัดชุดยูนิฟอร์ม

เงินช่วยเหลือครอบครัว

เงินช่วยเหลือบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัส

เงินช่วยเหลือพิธีศพ

สนใจสมัครงานส่งเอกสารได้ที่

supattra@technoresin.com

Best Regards,

Supattra  Kerdprakorb

Ext : 122

 

ไม่มีความคิดเห็น: