วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60882] โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาบุคลากรมีฝีมือ เพื่อผู้ประกอบการ

 
เรียนทุกท่าน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.รายละเอียดโครงการ พร้อมกำหนดการ
2.หลักสูตร" การทบทวนJob Description
เพื่อใช้ในการบริหารงาน และบริหารผลตอบแทน "
3.ใบลงทะเบียนร่วมโครงการ
4.แผนที่

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ และจัดหาบุคลากรมีฝีมือ เพื่อผู้ประกอบการ
 
วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับองค์กร ในระบบการบริหารงานและบริหารผลตอบแทน

2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในด้านความสามารถ Competency เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน

3.เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์งาน แหล่งงานทั้งองค์กร และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคล พระนคร

 

แนวทางการดำเนินงาน

1.ประชาสัมพันธ์ รวบรวมสมาชิก ลงทะเบียน

2.วันเปิดโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร. แนะนำประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ บุคคลากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคล พระนคร

3.องค์กรที่เข้าร่วม สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อสรรหาบุคคลากร

4.จัดทำแผนการอบรม ความรู้ให้กับองค์กร ในด้านการบริหารผลงาน และบริหารผลตอบแทน เพื่อดึงดูด รักษา จูงใจบุคคลากร

5.จัดทำแผนการสอน ให้ความรู้ ให้กับนักศึกษา ในด้านความสามารถ Competency  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน

วันเปิดโครงการ
วันศุกร์ที่ 29  กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา TD1202
อาคาร วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคล พระนคร
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร ท่านละ 900 บาท
 

ติดต่อ เพื่อลงทะเบียน

อาจารย์ชณิตา  อยู่ทิพย์
โทร 080 5888 046
Email : chanita.n@hotmail.com

 
      

 
 
 
 

 


 


 

            

 

 

Best & Regards,

A.Pimm


 

ไม่มีความคิดเห็น: