วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59836] ขอความร่วมมือสมาชิกสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมชมรม HRNT

เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปีเพื่อจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2559 ของชมรมฯ
เรียน  สมาชิกชมรม HRNT
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือ ที่ HRNT.002/2558
                   2. FM-HRNT-01_แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Excel File)
                   3. FM-HRNT-01_แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (PDF File)
                   
ด้วยทางชมรมฯ จะดำเนินการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2559 ของชมรมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
โปรดช่วยกันทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปี 2559 ด้วยครับ
ชมรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกทุกท่านเฉกเช่นที่เคยผ่านมา

*** โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ครับ ***

ขอบพระคุณมากครับ

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ  สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: