วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RE: [SiamHRM.com :59985] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน

ด้วยความเคารพ...  อ.ปอ

 

 

ขอสอบถามเพื่อความเข้าใจในการนับอายุงานเพื่อจ่ายค่าชดเชย

 

สมมติเกษียณ  55ปี    อายุ 55 ปีครบ  ณ  31 สิงหาคม 2558

เกณฑ์คือ  ครบเกษียณอายุการทำงานในปีที่พนักงานมีอายุครบ ๕๕ ปี โดยให้ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคม

การนับอายุงาน  ต้องนับถึง  31 สิงหาคม 2558  หรือ  31 ธันวาคม 2558 ค่ะ

 

 

 

 

From: siamhrm@googlegroups.com [mailto:siamhrm@googlegroups.com] On Behalf Of อ.ปอ วิทยากรก้นครัว
Sent: Wednesday, December 23, 2015 5:31 PM
To: siamhrm_googlegroups
Subject: RE: [SiamHRM.com :59984] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน

 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน มิได้ กำหนดว่าต้องเกษียณที่อายุที่เท่าไหร่ครับ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

บริษัท อาจจะกำหนดที่ 55 ปี หรือ 60 ก็ได้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีเทียบเคียงกับการเกษียณอายุจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 

กลับไปดูระเบียบเรื่องการเกษียณครับว่าเขียนเงื่อนไขการเกษียณไว้อย่างไร ก็ให้ปฏิบัติตามนั้น เพราะกฎหมายไม่ระบุเงื่อนไขนายจ้างสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ครับ

 

เช่น พนักงานจะมีอายุครบ 55 ปี ในเดือนมีนาคม 2559 แต่บริษัทระบุเงื่อนไขไว้ว่า

 

กษียณอายุการทำงาน

บริษัทกำหนดให้พนักงานครบเกษียณอายุการทำงานในปีที่พนักงานมีอายุครบ ๕๕ ปี โดยให้ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคม

เป็นวันครบเกษียณอายุการทำงาน ของพนักงาน

บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง เงินผลประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับ รวมถึงค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๑๘ หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้

กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผิด แต่ถ้าคุณเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุเกษียณแต่ไม่จ่ายค่าชดเชยนี่สิผิด

 

ขอบคุณครับ

อ.ปอ วิทยากรก้นครัว

 


From: Orawan.T@bangkokcable.com
To: siamhrm@googlegroups.com
CC: Orawan.T@bangkokcable.com
Date: Wed, 23 Dec 2015 16:51:15 +0700
Subject: [SiamHRM.com :59983]
สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน

เรียนสอบถามกรณีที่บางบริษัทเกษียณอายุที่อายุ 55 ปีในปี 2559  โดยให้ถือเป็นปีเกิด เช่นพนักงานครบเกษียณเกิด เดือนสิงหาคม พนักงานคนนี้จะต้องครบเกษียณ วันที่31 สิงหาคม 2559   ถือว่าบริษัทผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากโดยให้ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันครบเกษียณอายุการทำงาน ของพนักงาน  รบกวนตอบด้วยคะ

BEST REGARDS,

 

ORAWAN

 

TRAINING OFFICER

 

 

        

 

 

BCC1 02 4250441# 109

 


จาก: siamhrm@googlegroups.com [siamhrm@googlegroups.com] ในนามของ อ.ปอ วิทยากรก้นครัว [kittiphat2006@hotmail.com]
ส่ง: 23 ธันวาคม 2015 15:23
ถึง: siamhrm_googlegroups
เรื่อง: RE: [SiamHRM.com :59979] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน

๙.๓ เกษียณอายุการทำงาน

บริษัทกำหนดให้พนักงานครบเกษียณอายุการทำงานในปีที่พนักงานมีอายุครบ ๖๐ ปี โดยให้ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันครบเกษียณอายุการทำงาน ของพนักงาน

บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง เงินผลประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับ รวมถึงค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๑๘ หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้ ข้อที่ ๙.๔ เรื่องการเลิกจ้าง

๙.๔ การเลิกจ้าง

กรณีที่บริษัทเลิกจ้างพนักงานผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามอัตราดังต่อไปนี้

๙.๔.๑ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ถึง ๑ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๓๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๒ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๓ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๖ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๑๘๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๔ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๔๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๕ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๓๐๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 

> Date: Wed, 23 Dec 2015 08:18:53 +0000
> From: siamhrm@googlegroups.com
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Subject: Re: [SiamHRM.com :59978] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน
>
> ปกติเขาทำสัญญากันปีต่อปีนะครับ
>
> --------------------------------------------
> On Wed, 12/23/15, Supattra <supattra@technoresin.com> wrote:
>
> Subject: [SiamHRM.com :59975] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Date: Wednesday, December 23, 2015, 2:17 PM
>
>
>
>
>
>
>
> This message is eligible for Automatic Cleanup!
> (supattra@technoresin.com)
> Add cleanup
> rule
> | More info
>
>
>
>
>
> รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะกรณีบริษัทจ้างพนักงานเกษียณอายุทำงานต่อ
> เมื่อจบสิ้นสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยนับอายุงานอย่างไรค่ะนับเริ่มงานถึงอายุครบ
> 55
> หรือนับต่อที่เซ็นสัญญาทำงานต่อรวมไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
>  
>
>
>
> --
>
> - โปรดร่วมกัน เสวนา
> ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> สร้างความรู้ใหม่ได้
> มหาศาล -
>
>  
>
> แนะนำ :
>
>  
>
> - http://www.JobSiam.com :
> โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> Tel.02-279-0-466)
>
>  
>
> http://www.SiamHRM.com :
> สยามเอชอาร์เอ็ม
> ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> มากที่สุด
>
>  
>
> http://www.facebook.com/JobSiam
> ** เพจ จ๊อบสยาม
>
>  
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>  
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
>
> - หากต้องการโพสต์
> ถึงกลุ่มนี้
> ให้ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm@googlegroups.com
>
> -
> หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน
> การยกเลิกใน Email
> อีกครั้ง.)
>
> - หากต้องการดูกระทู้
> หัวข้อ HR
> โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>
> -
> เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> สมาชิก ควรอ่านกฎ
> กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> อย่างสร้างสรรค์
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> ---
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
>
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>
> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>
> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่
> https://groups.google.com/group/siamhrm
>
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>
>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

 


Disclaimer
This message and any attached files may contain confidential information and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error, then you should not disclose, copy, distribute, forward or make any use of the information contained in and/or attached to this e-mail message. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.


--
-
โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com :
โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com :
สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam **
เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
-
หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
-
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
-
หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
-
เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: