วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59996] Fwd: Fw: : บริษัท: แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัดขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานด่วน เนื่องจากขยายฐานงานก่อสร้างและออกแบบ รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับ ดังนี้

เรียน เพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน  บริษัท: แลน ดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานด่วนดังนี้ (ทุกตำแหน่งรายได้และสวัสดิการดี) ค่ะ


                                                                                                   URGENTLY REQUIRED !!!

             ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผล งานที่มีคุณภาพโดย
 ทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 อีกทั้งยึดมั่นและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม


1.ผู้ จัดการส่วนบัญชีการ เงิน   จำนวน อัตรา (ด่วน)


ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • บริหาร จัดการงานบัญชี - การ เงินปริมาณ และคุณภาพ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รายงาน การใช้กำลังคน และประสิทธิผล และคุณภาพของ งานในแผนกงาน ที่ ได้รับมอบหมาย
 • ควบ คุมการทำงานของ บัญชี - การ เงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 • จัด ทำงบการเงิน และ รายงานทางบัญชี และการเงิน รวมทั้งรายงานข้อมูลทางการบริหาร ให้ มีความถูกต้อง และเสร็จตาม กำหนด
 • จัด ทำงบการเงินราย ไตรมาส และ ประจำปีรวมถึง ติดตามและ ประสานงานกับ ผู้สอบบัญชี สำหรับ การรับรองงบการ เงินฯให้ถูก ต้องและทัน กำหนดเวลา
 • ควบ คุมและตรวจสอบ ระบบการรับจ่าย เงินของบริษัท ให้ เป็นไป ตามนโยบายของ บริษัทฯ ในกลุ่ม
 • วาง แผนการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลง ระบบงานบัญชี และการเงิน โดย เฉพาะระบบ สินทรัพย์ของ บริษัทฯ ใน กลุ่มสมบูรณ์ ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
 • ควบ คุมและบริหาร การใช้งบลงทุน รวม ทั้งควบคุม บริหารระบบ ทรัพย์สินถาวร ให้เป็นไปตาม แผนงานบริษัท มี ความถูกต้องและ เกิดประโยชน์ สูงสุด รายงานงบลงทุน
 • กำหนด นโยบายและแผน งานภายในฝ่าย บัญชีและการ เงิน ที่ จะต้องดำเนิน การประจำปี  เพื่อ ให้บรรลุผล สำเร็จตามเป้า หมาย

คุณสมบัติ ผู้สมัคร(Qualifications)

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งในระดับ  Senior บัญชี , หัว หน้าแผนก บัญชี-การเงิน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน ไม่ ตำกว่า 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ , มีความคิดสร้างสรรค์

2.สถาปนิก / Architect (ออกแบบ บ้าน/ปรับแบบ) จำนวน: 2  อัตรา

3.Senior Architect (ออกแบบ บ้าน/ปรับแบบ) จำนวน: 2  อัตรา

4.Draftsman / เขียนแบบ  (เขียนแบบ บ้าน/ปรับแบบ) จำนวน: 2  อัตรา
5.วิศวกรออกแบบโครงสร้าง จำนวน: 1  อัตรา
6.วิศวกร ควบคุมงาน (สาขาลาดพร้าว)   จำนวน 1 อัตรา
7.ผู้ จัดการส่วนก่อ สร้าง  (ประจำสระบุรี/ลาดพร้าว/นนทบุรี)  จำนวน 2 อัตรา
8.วิศวกร ประมาณ ราคา/เจ้า หน้าที่ประมาณ ราคา  จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสาขา สระบุรี)
10.ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วน ประสานงาน ลูกค้า (ก่อสร้าง)  : 1  อัตรา 

ราย ละเอียดตำแหน่ง งานที่เปิดรับ  ตามเอกสารแนบ ค่ะ

ติดต่อ : HR
บริษัท: แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: อาคารเก้าพู ลทรัพย์ เลขที่ 1 ชั้น 3และ8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-9383444 ต่อ 2846 หรือ 081-358-6923
โทรสาร: 02-9383462 ต่อ 2840
การเดินทาง:
รถโดยสาร : สาย 8,145,122,92,44,545
รถไฟฟ้าใต้ดิน : สถานีลาดพร้าว ออกประตู 3 (ลาดพร้าว ซ.17) ออก จากสถานีเดินมา ทางด้านซ้าย จะเจอซอย ลาดพร้าว 19 เข้าซอย 10 เมตร อาคารอยู่ขวา มือขอบคุณค่ะ


ปุ้มไม่มีความคิดเห็น: