วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60090] FW: ฟรี!ขอเชิญรับบริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกฯ(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
เรียน  ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร

เรื่อง  ขอเชิญรับบริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ฟรี

(สำหรับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 วันนี้ ท่านจะรับหรือรุกกับการเพิ่มขึ้นของลูกค้ากว่า 600 ล้านคน!!!

โครงการนี้จะช่วยให้องค์กรของท่านเห็นโอกาสการปรับปรุงที่ไม่คาดคิดมาก่อนกับการ

        "ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการผลิต สร้างมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ได้อย่างเป็นระบบโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิผลที่ชัดเจนและเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่ Industry 4"

………………………………………………………………………………….

โครงการที่ดำเนินการ และให้การสนับสนุน ในปี 2559

**โครงการการพัฒนาขีดความสามารถ OEM/REM**

(สำหรับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนหรืออุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง)

ซึ่งจะมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาหลายกิจกรรม ที่เราได้ดำเนินการทั้งหมดในปี 2559 ดังนี้

-พื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

1.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภาพ (OEM/REM)

        จำนวน 22 บริษัท

-พื้นที่ภาคตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี)

1.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภาพและมาตรฐานการผลิต(OEM/REM)

        จำนวน 10 บริษัท

2.กิจกรรมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (OEM/REM)

        จำนวน 5 บริษัท

**โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม (CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ**

(สำหรับสถานประกอบการในภาคการผลิต ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต เป็นต้น)

1.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industry 4.0)

           จำนวน 5 บริษัท

2.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ (Embeded, Robotics and Automation Development)

           จำนวน 5 บริษัท

 -พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 (สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  อ่างทอง  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม)

1.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภาพและมาตรฐานการผลิต(OEM/REM)

               จำนวน 10 บริษัท

2.กิจกรรมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (OEM/REM)

                จำนวน 6 บริษัท

 "หากรายละเอียดโครงการที่ท่านได้รับไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับพื้นที่ตั้งของบริษัทท่าน สามารถติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้"

……………………………………………………………………………

สร้างคน สร้างงาน สร้างฐานองค์กรที่มั่นคง โดย

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ

บริษัท เอ็น ทู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด และ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจสากล (EPIC)

                ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตในขณะเดียวกัน สถานประกอบการหลายแห่งยังยึดติดกับการทำงานเดิมๆ ทั้งนี้ถ้าอุตสาหกรรมใดขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวคงอยู่ได้ลำบากเป็นแน่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การเพิ่มผลิตภาพ การสร้างระบบมาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ  จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างจริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบที่สถานประกอบการ นำมาใช้อย่างแพร่หลาย  เช่น การสร้างวินัยในที่ทำงาน (5S), การมีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 ฯลฯ, การรักษาระดับผลิตภาพอย่างเบ็ดเสร็จ (TPM), การปรับปรุงผลิตภาพ (PI), การบริหารโดยไม่มีข้อบกพร่อง (ZD), การให้ความสำคัญกับลูกค้า (CRM), การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ, การใช้หุ่นยนต์ (Robot), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC), การผลิตทันเวลาพอดี (JIT)  เป็นต้น ซึ่งเทคนิคแต่ละตัวจะมุ่งเน้นให้เกิดการลดต้นทุน และให้เกิดการไหลของกระแสเงินสด (Chase Flow) เป็นหลัก ซึ่งต้องบูรณาการเทคนิคด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เพื่อทำการกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ต่าง ๆ ของงาน และ เพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) เป็นต้น

      ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ สู่ตลาดการค้าโลก และนำไปสู่ การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ :

กรอกใบสมัครและส่งมาที่ 

คุณมลธิรา โทร. 081-580-7817 E-mail: projectteam_2012@hotmail.com, 

n2m_consult@hotmail.com  หรือส่ง Fax : 02-732-3800

ไม่มีความคิดเห็น: