วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60147] อบรม หลักสูตร โครงสร้างเงินเดือน

 หลักสูตร โครงสร้างเงินเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หลักการและเหตุผล

                การบริหารค่าจ้างเงินเดือน  สิ่งที่ฝ่ายทรัพยารมนุย์/บุคคล ควรจะต้องทำคือการออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ให้สามารถแข่งขันได้กับตลาด โครงสร้างเงินเดือนที่ดีนั้น จะเป็นเครื่องมือช่วยในการดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร และยังเป็นเครื่องมือในการบริหารต้นทุนทางด้านเงินเดือนของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ และยังเชื่อมโยงไปสู่การบริหารบุคลากร ระบบอื่นๆเช่น Career Path TRM / IDP และ Successor Plan เป็นต้น

 

 แต่ปัญหาที่พบมากก่อนที่จะเริ่มทำคือ  ไปอบรมมาแล้ว เมื่อกลับมาทำก็จะพบปัญหา ที่ไม่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานะการณ์บริษัท วัฒนาธรรมองค์กร การยอมรับที่ หรือแม้แต่นโยบายเอง  แล้วยังเข้าร่วมสำรวจค่าจ้างแต่ ก็ยังติดปัญหาในการนำเสนอเพื่อนำไปใช้ บางบริษัท ก็จ้างที่ปรึกษามาทำโดยเฉพาะเมื่อทำเสร็จการนำไปใช้หรือบริหารต่อก็มีปัญหา ในที่สุดก็พับเก็บไป เสียเงินและเวลา

 

            ดังนั้นในการ อบรมหลักสูตรนี้เป็นการอบรมเพื่อนำไปใช้จริง เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือน หลักสูตรโดยทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่หลักสูตรนี้เป็นเทคนิคการทำให้เหมะสมกับบริษัท ว่าในบริษัทของเรานั้น ควรจะใช้รูปแบบโครงสร้างเงินเดือนแบบใดมากที่สุด.

 

ติดต่อ จองที่นั่งสัมมนา  

 teeptaksin@hotmail.com

คุณทีปต์ทักษิณ ธนากันต์ธรชัย     080 106 5379

คุณฉัตรไชย ศิริวิเศษวงศ์               089 952 8538

วันและเวลาอบรม

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 09.00 – 16.00 .

สถานที่

อาคารวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: