วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60946] เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  เรียนเชิญเข้าร่วมสัมนา/ฝึกอบรม

เรียน  สมาชิก HRNT CLUB, สมาชิก Siamhrm และผู้สนใจทุกท่าน


ด้วยทางชมรม HRNT CLUB ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (ฉบับนักบริหารงานบุคคล)

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


***พิเศษ*** สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าสัมมนา ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59 นี้ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้


1. สมาชิก HRNT CLUB ราคาปรกติ 1,000 บาท/ที่นั่ง ได้รับสิทธิพิเศษในราคา 800 บาท/ที่นั่ง

2. ไม่เป็นสมาชิก (บุคคลทั่วไป) ราคาปรกติ 1,500 บาท/ที่นั้ง ได้รับสิทธิพิเศษในราคา 1,200 บาท/ที่นั่ง


วิทยากร นายกิตติพัศ  สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)


พร้อมรับฟังมุมมอง CEO ต่อความสำคัญของวันหยุดวันลางานที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คุณสุนัย  พริ้งประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการให้บริการบริหารจัดการอาคารชุด

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด

รองประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (HRNT CLUB)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคคลเข้าสัมมนา/ฝึกอบรมในครั้งนี้


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

063-894-9989

kittiphat2006@hotmail.comไม่มีความคิดเห็น: