วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60288] ฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง HR Manager

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ : 

 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน
 • มีความรอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือ
 • มีความสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ internet ได้คล่อง


ความรับผิดชอบ : 

 • วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร
 • ในเรื่องสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงาน ตลอดจนควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา
 • เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 • พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 • กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
 • สงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
 • จัดสวัสดิการ ทั้งที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด , จัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้แก่พนักงาน
 • ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์


เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
สวัสดิการ:โบนัส ,ท่องเที่ยวประจำปี ,อบรมสัมนา,ประกันอุบัติเหตุ ,ชุดฟอร์ม, กระเช้าเยี่ยมไข้ , เงินช่วยเหลือแต่งงาน ,งานศพ  และ สวัสดิการตามกฎหมาย

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เลขที่ 2534/107-109   ถนนราษฎร์อุทิศ 1 (เจริญราษฎร์ 7 แยก 35-3)  บางโคล่  บางคอแหลม   กรุงเทพฯ   10120 โทรศัพท์ 02 296 9700

หากสนใจ โปรดส่ง Resume ได้ที่ Email : personnel@creatuscorp.com

 

เสาวลักษณ์

 

Best Regards,

============================

Human Resources Dept.

CREATUS CORPORATION LIMITED

Tel : +66 (2) 296 9714

Fax: +66 (2) 295 5102-3

Email : personnel@creatuscorp.com

Website : www.creatuscorp.com

 

  

ไม่มีความคิดเห็น: