วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60323] ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน SENIOR HR Manager (Factory)

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันพืชจากถั่วเหลือง ตรา "องุ่น " กำลังเปิดรับสมัคร :


SENIOR HR Manager (Factory)    

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

    

 • ดูแลการบริหารงานบุคคลทั้งระบบของส่วนโรงงาน และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป้าหมายขององค์กร
 • ควบคุม ดูแลการวางแผนอัตรากำลังคน กระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการ
 • รับผิดชอบงานบริหารค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการของพนักงานรวมถึงดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยพนักงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดหา ควบคุม ดูแลเรื่องการจ่ายค่าจ้างแรงงาน Outsource และการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • บริหารจัดการระบบการประเมินผลโดยใช้ Performance Management System กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร (ส่วนโรงงาน)
 • วางแผนการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ออกแบบและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและสงวนรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Training road map, Competency framework, KPI, Career path development and Talent management)
 • ส่งเสริม พัฒนาทีมงานในแผนกบุคคลให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน HRM & HRD
 • ร่วมคิด สนับสนุนงานกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอก ต่อชุมชนและสังคม (CSR) และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท สามารถระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์

 

คุณสมบัติ

 

 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปีขึ้นไป  มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และHRD
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /กฎหมาย / รัฐศาสตร์/จิตวิทยาองค์การและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การสื่อสารและการนำเสนอ การให้คำปรึกษาและการประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กร
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล การทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 •  ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ทุกเดือนต้องเข้ามาทำงานวันเสาร์ 1 วัน 
 •  ทดลองงาน 4 เดือน
 •  รายงานตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
 •  เงินเดือนตามตกลงกัน
 •  ค่าพาหนะ 10,000 บาท /เดือน
 •  
 •  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/ปี รวมทันตกรรม 5,000.บาท
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  3 %
 •  โบนัสตามผลประกอบการ การรันตี 2 เดือน
 •  เครื่องแบบพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ท่องเที่ยวประจำปี
 •  ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ (มีสิทธิซื้อน้ำมันขวด 1ลิตร ราคาต่ำกว่าท้องตลาด 25 ลัง/ปี)
 •  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต
 •  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 •   กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน
 •   พักร้อนได้สิทธิเมื่อครบบรรจุ
 • -  ลาบวช , ลาปฏิบัติธรรม


เพื่อนๆ ท่านใดสนใจอยากเปลี่ยนงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 4779092 # 520 ติดต่อ ดาวรัตน์ สาโรวาท หรือจะส่งเมลล์ เพิ่มเติมมาที่   E-mail: daorat@tvothai.com

 

Best  Regard,

Daorat  Sarovat
THAI VEGETTABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITEDไม่มีความคิดเห็น: