วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61200] พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (พ.ศ.๒๕๕๙)

ข้อมูลการจัดตั้งกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (พ.ศ.2559)

อ.ปอ วิทยากรก้นครัว

ไม่มีความคิดเห็น: