วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61202] Fwd: ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฝึกอบมเรื่อง“การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน”

Free Seminar for your further action krab.

Kittiphat Sumanat---------- Forwarded message ----------
From: "baiteoy" <baiteoy.ns14@gmail.com>
Date: Mon, Sep 19, 2016 at 10:18 AM +0700
Subject: ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฝึกอบมเรื่อง"การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน"
To: "kanyapak@thainjr.com" <kanyapak@thainjr.com>, "kanyapuk@thainjr.co.th" <kanyapuk@thainjr.co.th>, "kanyarosec@inglife.co.th" <kanyarosec@inglife.co.th>, "kanyavee2514@hotmail.com" <kanyavee2514@hotmail.com>, "karwan@pos.co.th" <karwan@pos.co.th>, "kasama.non@krungthai-axa.co.th" <kasama.non@krungthai-axa.co.th>, "kasinee@multibax.com" <kasinee@multibax.com>, "kasinee@nissansp.co.th" <kasinee@nissansp.co.th>, "kasron.n@th.kline.com" <kasron.n@th.kline.com>, "kassaraphorn@airwater.co.th" <kassaraphorn@airwater.co.th>, "kavana_77@hotmail.com" <kavana_77@hotmail.com>, "kboonsri@thaimail.co.th" <kboonsri@thaimail.co.th>, "kchalearn@siammakro.co.th" <kchalearn@siammakro.co.th>, "kcharoenclung@grindmaster.com" <kcharoenclung@grindmaster.com>, "kea_fai01@hotmail.com" <kea_fai01@hotmail.com>, "keartisaks@hotmail.com" <keartisaks@hotmail.com>, "ked_koy@hotmail.com" <ked_koy@hotmail.com>, "kenbaku2005@hotmail.com" <kenbaku2005@hotmail.com>, "kesaraphan@phyathai.com" <kesaraphan@phyathai.com>, "keskanok@sicco.co.th" <keskanok@sicco.co.th>, "kessara@mitsiammotors.co.th" <kessara@mitsiammotors.co.th>, "kewalin@tad.co.th" <kewalin@tad.co.th>, "keykong@thaimail.com" <keykong@thaimail.com>, "keyoch@kku.ac.th" <keyoch@kku.ac.th>, "khajohn.k@nma-thai.com" <khajohn.k@nma-thai.com>, "khalayakorn.s@egat.co.th" <khalayakorn.s@egat.co.th>, "khanisthar.p@nhso.go.th" <khanisthar.p@nhso.go.th>, "khanpetch@alt.co.th" <khanpetch@alt.co.th>, "khemanat@actmedia.co.th" <khemanat@actmedia.co.th>, "jintana@demopower.co.th" <jintana@demopower.co.th>, "khemanat@demopower.co.th" <khemanat@demopower.co.th>, "khemisa.sutharojana@ktb.co.th" <khemisa.sutharojana@ktb.co.th>, "khemkanit@uninon-nifco.co.th" <khemkanit@uninon-nifco.co.th>, "kh-orn@japan-brake.co.jp" <kh-orn@japan-brake.co.jp>, "khunnang_s@yahoo.com" <khunnang_s@yahoo.com>, "khunnok2000@yahoo.com" <khunnok2000@yahoo.com>, "khunsalin@hotmail.com" <khunsalin@hotmail.com>, "kinggamolsonwa@hotmail.com" <kinggamolsonwa@hotmail.com>, "kingkaew.r@betagen.co.th" <kingkaew.r@betagen.co.th>, "kingkaew.vacharinwong@gm.com" <kingkaew.vacharinwong@gm.com>, "kingkarn@thaiadmin.co.th" <kingkarn@thaiadmin.co.th>, "kiranee.narabal@hti.htch.com" <kiranee.narabal@hti.htch.com>, "kitiyay@cementhai.co.th" <kitiyay@cementhai.co.th>, "kitti.temasiri@syssteel.com" <kitti.temasiri@syssteel.com>, "kittima.y@nhso.go.th" <kittima.y@nhso.go.th>, "kittiphat2006@hotmail.com" <kittiphat2006@hotmail.com>, "kkpc@loxinfo.co.th" <kkpc@loxinfo.co.th>, "kliaopan@hotmail.com" <kliaopan@hotmail.com>, "klthr@kawasumi.co.th" <klthr@kawasumi.co.th>, "knarutson@theheartbysiriraj.com" <knarutson@theheartbysiriraj.com>, "knn@iceconsulting.co.th" <knn@iceconsulting.co.th>, "knot_t9@hotmail.com" <knot_t9@hotmail.com>, "kobkaew@thai-otsuka.co.th" <kobkaew@thai-otsuka.co.th>, "koi23@hotmail.com" <koi23@hotmail.com>, "komp@idsgroup.com" <komp@idsgroup.com>, "kongkatree@gmail.com" <kongkatree@gmail.com>, "konkamonk@viriyah.co.th" <konkamonk@viriyah.co.th>, "konusa@has.hitachi.co.th" <konusa@has.hitachi.co.th>, "korawan@pt.co.th" <korawan@pt.co.th>, "kornprapa@hotmail.com" <kornprapa@hotmail.com>, "kornrawee-chv@kyb.co.th" <kornrawee-chv@kyb.co.th>, "korrakarn_chaisongkram@fxem.co.th" <korrakarn_chaisongkram@fxem.co.th>, "korrakarn-chaisongkram@fxem.co.th" <korrakarn-chaisongkram@fxem.co.th>


เรียน  ท่านที่สนใจเข้ารับการฝึกอบม
     
     ด้วย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่
กับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวความคิด และทฤษฎีที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ นั้น

     ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม เรื่อง "การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน" ขึ้น ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.15 น.
ณ ห้อง R 805 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว

     กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
มายังโทรสารหมายเลข 0 2954 6663
หรือทางอีเมล
baiteoy.ns14@gmail.com  
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

             

ขอแสดงความนับถือ


นางสาวนัทธ์หทัย ศิริวิริยะสมบูรณ์ (ใบเตย)
Tel.(+66)89 004 0389

ไม่มีความคิดเห็น: