วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61259] สัมมนาหลักสูตร Core Competency Implementation

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร


เรียน ทุกท่าน


ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (HRNT CLUB) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการกำหนดสมรรถนะหลักองค์กร

(Core Competency Implementation) ภาคปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยนี้


พิเศษเมื่อสำรองที่นั่งและชำระค่าอบรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ได้รับส่วนลด 300 บาท


ราคาปกติสำหรับสมาชิก HRNT CLUB  1,200 บาท  เหลือเพียง 900 บาท/ท่าน

ราคาปกติสำหรับบุคคลทั่วไป  1,300 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท/ท่าน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น: