วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59561] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตร "บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล"

เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี) วุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คณะพระวิทยากร

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม          ผอ.ศูนย์ดรุณธรรม

ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ, ดร.สกุล อ้นมา, ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร

            อ.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ อ.ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากภาควิชาศาสนาและปรัชญา

อ.ฉัตรกุล จารุเดชาธร                     วิทยากร

           คุณธนากร โตเอี่ยม                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

             คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายจิตโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

 

ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-157-0221       e-mail : pattawee@buu.ac.th

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: