วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60044] มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

เรียนสมาชิก HRNT CLUB & SIAMHRM

ข้อมูลสรุปมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับ

ขอบพระคุณมากครับ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
091-886-7715


Date: Tue, 5 Jan 2016 09:23:55 +0700
To: kittiphat2006@hotmail.com
From: etaxinfo@rd.go.th
Subject: มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

เรียน สมาชิก etaxinfo เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และจดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพ ที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/index.html ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากรไม่มีความคิดเห็น: