วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60085] เรียนเชิญต่ออายุ/สมัครสมาชิกใหม่ HRNT CLUB ประจำปี 2559

เรื่อง เรียนเชิญต่ออายุและสมัครสมาชิกใหม่ ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (HRNT CLUB)

เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   (1) หนังสือ HRNT.001 (2) แผนการฝึกอบรมประจำปี 2559 (3) ใบต่ออายุ/สมัครสมาชิก

ชมรมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเก่าต่ออายุสมาชิก และสมัครสมาชิกใหม่ (แรกเข้า) ประจำปี 2559 และจากการที่ทางชมรมฯ
ได้ดำเนินการสำรวจความความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 2559 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
และได้นำส่งมาเพื่อให้สมาชิกและท่านที่สนใจ ได้เก็บไว้พิจารณาเข้าร่วมอบรมในโอกาสต่อไป
รายละเอียดโปรดศึกษาและทำความเข้าใจตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

โอกาสนี้ทางชมรมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าชมรมจะได้รับการสนันสนุนจากเพื่อนสมาชิกเก่า และเพื่อนสมาชิกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนชมรม HRNT CLUB 

หมายเหต การต่ออายุและสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2559 ชมรมมีความจำเป็นต้องขอเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของชมรม อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

ขอบพระคุณมากครับ

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
HUMAN RESOURCE NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT CLUB)


ไม่มีความคิดเห็น: