วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60085] เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เรื่อง ขอเชิญเข้าสัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 1

เรียน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่/และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน

          ด้วยชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (HRNT CLUB) ได้กำหนดจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค่าธรรมเนียมสัมมนา/ฝึกอบรม
1) สมาชิก HRNT CLUB  400 บาท (สำหรับสมาชิกที่ต่ออายุประจำปี 2559 แล้วภายในวันที่ 15 ม.ค. 59)
2) บุคคลทั่วไปปกติ 1,300 บาท พิเศษสำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 15 ม.ค. 59 เหลือเพียง 1,000 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดในโบว์ชัวร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าสัมมนา

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ  สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
HUMAN RESOURCE NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT CLUB) 

ไม่มีความคิดเห็น: