วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61256] ด่วน!! ผู้ปฏิบติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภายใน 26 ตุลาคมนี้

เรียน เพื่อนชาว SIAMHRM ทุกท่าน


         HR DEE SOLUTION ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกท่านต้องได้รับเข้าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ภายใน 26 ตุลาคมนี้  อย่านิ่งนอนใจ หากฝ่าฝืนมีระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ผู้จ้างงานระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

                                                                      

เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน 


เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
         - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
         - ความปลอดภัยในการทำงาน 
         - ขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม 
         - การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง 
         - การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด 
         - เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
         - ผลงานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ

 

ลักษณะการทดสอบ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ 
        1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ลักษณะของข้อทดสอบ จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทดสอบประมาณ 50 - 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 – 30 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ 
        2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทำงานที่ดี ลักษณะของข้อทดสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 80 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ

 

เกณฑ์การทดสอบผ่าน

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดย

 

        1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และ 
        2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบ หรือ 
        3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวช้อง หรือ 
        4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
        5. กรณีต้องการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือประกอบอาชีพ หรือได้คะแนนรวมในสาขาอาชีพและระดับที่เคยทดสอบผ่านมาแล้ว ตามที่

            คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด


หลักฐานการสมัคร

        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 
        2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
        3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา 

        4.ค่าธรรมเนียม/ค่าทดสอบ

 

 

การติดต่อขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และยื่นแบบฟอร์มขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง
                               

หากท่านต้องการติวเข้มช่างไฟฟ้าของท่านให้สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานและหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อให้ทางทีมงานมืออาชีพของเราเข้าไปติวเข้าในองค์กรของท่านได้  เพราะเราจำลองสนามสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจโดยละเอียด  หากท่านไม่อยากสอบตก สอบแล้ว สอบอีก สอบไม่ผ่านสักที   เสียเวลา เสียค่าสมัครสอบหลายรอบ กรุณาเลือกเส้นทางลัด... ลดโอกาสในการเสียงสอบตก โดยเข้ารับการติวกับเราโดยด่วน!!  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ทีมงาน HR DEE SOLUTION เบอร์โทรศัพท์  087 0718100


Best Regards,

HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok 10400
Tax ID: 0105558176147

Contact us & Keep In Touch

Mobile Phone: 087-0718100 062-7132200   (24 Hrs.)

Line ID :hrdeesolution

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: