วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61382] อบรมตามประกาศโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

เรียน เพื่อนสมาชิกชาว SIAMHRM ทุกท่าน

        เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ"ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้  

      โดย ให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา ที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้  ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวัน เวลา ทีฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม  โดยการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า สามชั่วโมง


หัวข้อการอบรม

 

        หัวข้อวิขาที่ 1  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

 

        หัวข้อวิขาที่ 2  สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

                                   ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้

                            สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

                            ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า

                            ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์

                           หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

                           การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

                           แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 
 

       หัวข้อวิขาที่ 3  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                          วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

                          วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าในกรณีต่าง ๆ ได้แก่

                          กรณีกระดูกหักเนื่องจากตกจากทำงานบนที่สูง

                          กรณีเกิดบาดแผลไหม้

                          กรณีมีบาดแผล เสียเลือด

                          วิธีการการปั๊มหัวใจ (Basic CPR) กรณีผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เกิดอาการช็อค หัวใจหยุดเต้น

                         สอบวัดผลและประเมินผลหลังอบรม (Post Test) ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ

                         มอบวุฒิบัตรแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรม

                         ปิดการสัมมนา พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก                                                                               อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


                                                                              อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  

  

                                                                                              ชม CLIP ตัวอย่างบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

                                                                                 อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า                                            หลักสูตรนี้สามารถจัดภายในองค์กรได้

                                                   ้องการสำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

                                               เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100  หรือ 062-7132200 ทุกวัน 

                                    LINE ID: hrdeesolution

                                         Email:hrdeesolution@gmail.com

                                         www.hrdeesolution.com


ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์


Best Regards,

HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok 10400
Tax ID: 0105558176147

Contact us & Keep In Touch

Mobile Phone: 087-0718100 062-7132200   (24 Hrs.)

Line ID :hrdeesolution

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: