วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61453] เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ HRNT CLUB คนจิตอาสา พาแบ่งปัน ตอน "แบ่งปันความรู้ สานพลังความดี ทำดีถวายพ่อ รัชกาลที่ ๙"

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ตอน "แบ่งปันความรู้ สานพลังความดี ทำดีถวายพ่อ รัชกาลที่ ๙"

เรียน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ ๒. Course Outline 4 หลักสูตร
ด้วยชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (HRNT CLUB) ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก HRNT CLUB และบริษัทหรือองค์กรทั่วไป ภายใต้โครงการ HRNT CLUB คนจิตอาสา พาแบ่งปัน ตอน "แบ่งปันความรู้ สานพลังความดี ทำดีถวายพ่อ รัชกาลที่ ๙" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมาเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  


ชมรมฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังมด้วยการแบ่งปัน สานต่อ ความดี ทำดีถวายพ่อ ด้วยการมอบ ๔ หลักสูตร เพื่อการจัดฝึอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในองค์กรของท่าน โดยวิทยกรของชมรมฯ บรรยายให้ฟรีทั่วประเทศ


โดยองค์กรของท่านสามารถนำ ๔ หลักสูตรนี้ ไปกำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ ดังนี้

๑. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (หลักสูตร ๑ วัน ๖ ชั่วโมง)

๒. หลักสูตร การทำงานสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์ (หลักสูตร ๑ วัน ๖ ชั่วโมง)

๓. หลักสูตร การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (หลักสูตร ๒ วัน ๑๒ ชั่วโมง)

๔. หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานจำเป็นต้องรู้ (หลักสูตร ๑ วัน ๖ ชั่วโมง)


โปรดอ่านและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลง โครงการฯที่แนบมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

Human Resources Network Thailand Club (HRNT CLUB)


ไม่มีความคิดเห็น: