วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61422] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของนิสิตเกษตรศาสตร์ื

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ขออนุญาต รบกวนเวลาทุกท่านได้สละเวลาในการสนับสนุนค้นคว้า ของนิสิต ที่ได้มีการร้องขอมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังที่ link มาด้วยนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRH4fDa7aPUsKLrOtE2gUwkXHdElYDUpIVlmX5gNq0AnTUgA/viewform?c=0&w=1

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

ไม่มีความคิดเห็น: