วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61411] เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560

เรียน สมาชิกทุกท่าน


ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (HRNT CLUB) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ ๔


การสัมมนาครั้งนี้ทางชมรมฯ จัดเพื่อบริการสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานสายงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสนใจ โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บก็เพื่อนำไปชำระ ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ อาหารว่าง ๒ มื้อ ค่าเอกสาร และค่าวุฒิบัตร (ฟรีค่าวิทยากร) ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  สำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายดังนี้


๑. ค่าใช้จ่ายท่านละ ๖๕๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. โปรดสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายภายในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ นี้เท่านั้น เนื่องจากชมรมฯ ต้องนำเงินไปชำระค่าสถานที่เพื่อจะการันตีการใช้บริการห้องสัมมนา

๓. ขอสงวนสิทธิจำนวนผู้เข้าสัมมาเมื่อเต็มตามความจุขนาดของห้องสัมมนา

๔. วิทยากร นายกิตติพัศ สุมนัส ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

Human Resources Network Thailand CLUB

HRNT CLUB


ไม่มีความคิดเห็น: